<th id="xkoj9"></th>

  1. 
   

  2. > vietnamese > Tin t?c > Qu?ng Tay > Trung tam h?i viên
   Tuy?n ???ng ch? khách xuyên qu?c gia ??nh k? t? Nam Ninh, Trung Qu?c ??n Hà N?i, Vi?t Nam kh?i ph?c v?n hành th?
    M?i nh?t:2023-07-28 13:44:31   S? l?n ?? xem:0 Ngu?n g?c:BBRTV

   Vào 8 gi? sáng ngày 26 tháng 7, 2 chi?c xe khách 39 ch? thu?c tuy?n ???ng ch? khách xuyên qu?c gia ??nh k? t? Nam Ninh ??n Hà N?i, Vi?t Nam c?a T?p ?oàn V?n ??c Qu?ng Tay ?? xu?t phát t? b?n xe L?ng ??ng, Nam Ninh. Sau khi ??n H?u Ngh? Quan, B?ng T??ng làm th? t?c xu?t c?nh, xe ?? ch?y th?ng t?i b?n xe N??c Ng?m t?i th? ?? Hà N?i c?a Vi?t Nam. ?ay là c?ng là l?n ??u tiên tuy?n ???ng ch? khách ch?y th?ng qu?c t? ??nh k? t? Nam Ninh, Trung Qu?c ??n Hà N?i, Vi?t Nam kh?i ph?c v?n hành th? sau d?ch b?nh.

   \

   \

   Theo tìm hi?u, sau khi v?n hành th?, tuy?n ???ng ch? khách xuyên qu?c gia ??nh k? t? Nam Ninh, Trung Qu?c ??n Hà N?i, Vi?t Nam s? chính th?c th?ng tuy?n vào th?i gian s?m nh?t. Xe ch? khách s? xu?t b?n t? b?n xe L?ng ??ng, Nam Ninh vào 8 gi? sáng m?i ngày, ?i qua ???ng cao t?c t? Nam Ninh ??n H?u Ngh? Quan, sau ?ó ?i th?ng vào ??a ph?n Vi?t Nam sau khi làm th? t?c xu?t c?nh t?i c?a kh?u H?u Ngh? Quan. T?ng th?i gian xe ch?y ??n b?n xe N??c Ng?m, thành ph? Hà N?i kho?ng 7,5 gi? ??ng h?, kh?ng c?n ph?i chuy?n xe t?i c?a kh?u, cung c?p d?ch v? v?n chuy?n ch?y th?ng th?c s? "t? ?i?m t?i ?i?m", t? "c?a t?i c?a".

   秋霞手机夜欧美成年理伦_男人香蕉网国产精品999_又硬又粗进去好爽免费_国产做A爱免费视频在线观看
   <th id="xkoj9"></th>

   1.