<th id="xkoj9"></th>

  1. 
   

  2. > vietnamese > Tin t?c > Qu?ng Tay > Trung tam h?i viên
   B? Th??ng m?i Trung Qu??c ph?n h?i v? vi?c th?c thi các bi?n pháp ki?m soát xu?t kh?u ??i v?i m?t s? máy bay kh?ng ng??i lái và các m?t hàng liên quan
    M?i nh?t:2023-08-01 18:16:23   S? l?n ?? xem:0 Ngu?n g?c:Xinhua

   Theo Tan Hoa xa?: Nga?y 31/7, B? Th??ng m?i, T?ng c?c H?i quan, C?c Khoa h?c c?ng ngh? và C?ng nghi?p qu?c phòng, B?? Phát tri?n Trang b? Quan ?y Trung ??ng Trung Qu?c ?? cùng ??a ra hai th?ng báo v? ki?m soát xu?t kh?u máy bay kh?ng ng??i lái. Cu?ng nga?y, Ng???i pha?t ng?n B?? Th??ng ma?i Trung Qu??c cho biê?t, Chi?nh phu? Trung Qu??c tr???c sau nh? m??t d??c s??c va?o ba?o vê? an ninh toa?n ca?u va? ??n ?i?nh khu v??c, pha?n ???i vi?c s? d?ng máy bay kh?ng ng??i lái dan s? va?o m?c ?ích quan s?. Vi?c Trung Qu?c m? r?ng ph?m vi ki?m soát máy bay kh?ng ng??i lái l?n này là bi?n pháp quan tr?ng ?? th? hi?n trách nhi?m cu?a m??t n??c l?n, th?c hi?n các sáng ki?n an ninh toàn c?u, duy trì hòa bình th? gi?i.

   Ng???i pha?t ng?n cho biê?t, máy bay kh?ng ng??i lái ti?nh n?ng cao có m??t s?? thu?c tính quan s?, vi?c áp ??t các bi?n pháp ki?m soát xu?t kh?u là m?t th?ng l? qu?c t?. Ki?m soát xu?t kh?u kh?ng ph?i là c?m xu?t kh?u. Mi?n là ???c s? d?ng cho các m?c ?ích dan s? h?p pháp thi? có th? ???c xu?t kh?u bình th??ng sau khi th?c hi?n các th? t?c liên quan. Trong t??ng lai, ??i v?i các c?ng ty xu?t kh?u có quy chê? n?i b? ho?t ??ng t?t, các c? quan có th?m quy?n s? tích c?c áp d?ng các bi?n pháp ti?n l??i nh? c?p phép th?ng du?ng ?? h? tr? ca?c c?ng ty xu?t kh?u.

   秋霞手机夜欧美成年理伦_男人香蕉网国产精品999_又硬又粗进去好爽免费_国产做A爱免费视频在线观看
   <th id="xkoj9"></th>

   1.