<th id="xkoj9"></th>

  1. 
   

  2. > vietnamese > Tin t?c > Qu?ng Tay > Trung tam h?i viên
   Trung Qu?c xay kênh ?ào sau 700 n?m, s? thay ??i “cu?c ch?i” v?i ASEAN?
    M?i nh?t:2023-08-01 18:19:18   S? l?n ?? xem:0 Ngu?n g?c:CMG

   Vi?c xay d?ng Kênh ?ào Bình L?c ???c k? v?ng s? m? ra m?t tuy?n ???ng th?y thu?n l?i cho giao th??ng gi?a Trung Qu?c và ASEAN, thúc ??y h?p tác kinh t? th??ng m?i gi?a Trung Qu?c và các n??c ASEAN phát tri?n toàn di?n.

   Kênh ?ào Bình L?c là d? án x??ng s?ng c?a Hành lang trên bi?n và ??t li?n m?i phía Tay Trung Qu?c, và là m?t d? án mang tính b??c ngo?t nh?m ??y nhanh vi?c ??a Trung Qu?c phát tri?n thành m?t qu?c gia m?nh v? giao th?ng v?n t?i.

   D? án b?t ??u t? c?a s?ng Bình ???ng thu?c khu v?c h? ch?a Tay Tan c?a thành ph? Hoành Chau, Nam Ninh, ?i vào V?nh B?c B? d?c theo s?ng Kham Giang qua th? tr?n L?c ?c c?a huy?n Linh S?n, thành ph? Kham Chau, ??u thu?c Khu t? tr? Dan t?c Choang Qu?ng Tay.

   V? trí c?a d? án này ch? cách c?a kh?u Móng Cái, Vi?t Nam, g?n 100km theo ???ng chim bay, ho?c g?n 690km n?u tính ???ng b?.

   T?ng chi?u dài d? án là 134,2 km, t?ng chi phí d? án ??c tính kho?ng 72,7 t? nhan dan t? (CNY, 10,1 t? USD). Toàn tuy?n ???c xay d?ng theo tiêu chu?n ???ng th?y n?i ??a c?p I, cho phép tàu thuy?n 5.000 t?n.

   Tr? l?i ph?ng v?n c?a chúng t?i, ?ng H? Hoa Bình - Phó Giám ??c S? Giao th?ng V?n t?i Khu t? tr? Dan t?c Choang Qu?ng Tay, Trung Qu?c - cho bi?t: “D? án ???c tri?n khai ch? y?u là ?? phát tri?n v?n t?i bi?n, k?t h?p v?i c?p n??c, t??i tiêu, ki?m soát l? l?t và c?i thi?n m?i tr??ng sinh thái n??c. Vi?c xay d?ng d? án có l?i cho vi?c nang cao n?ng l?c và hi?u qu? v?n chuy?n c?a Hành lang trên bi?n và ??t li?n m?i phía Tay Trung Qu?c. Hàng hóa ? khu v?c Tay Nam ???c v?n chuy?n ra bi?n qua Kênh ?ào Bình L?c ng?n h?n kho?ng 560 km so v?i hàng hóa ?i ra bi?n qua Qu?ng Chau. ??c tính chi phí v?n chuy?n d?c theo Hành lang trên bi?n và ??t li?n m?i phía Tay Trung Qu?c s? ti?t ki?m h?n 5,2 t? CNY (722 tri?u USD) m?i n?m.”

   Th?i gian xay d?ng Kênh ?ào Bình L?c là 52 tháng và các c?ng trình chính d? ki?n s? hoàn thành vào cu?i n?m 2026. Trong n?m 2023 s? hoàn thành kho?n ??u t? 18 t? CNY (2,5 t? USD) và t?ng kh?i l??ng ??t ?á ?ào lên ??c tính h?n 100 tri?u m3.

   ?ng H? Hoa Bình cho bi?t ti?n ?? d? án Kênh ?ào Bình L?c ?? b??c vào giai ?o?n m?i, b?t ??u xay d?ng trên toàn b? m?t b?ng. Tính ??n gi?a tháng 7, h?n 1.800 cán b? và 6.600 c?ng nhan c?a 18 ??n v? xay d?ng, 15 ??n v? giám sát ?? có m?t t?i c?ng tr??ng, cùng v?i 2.789 máy móc và thi?t b? c? l?n nh? tàu hút cát, máy xúc ?ào liên h?p; ?? gi?i ngan 13,621 t? CNY (1,9 t? USD) và ?ào ???c 45,093 tri?u m3 ??t ?á.

   Ngay t? xa x?a, chính quy?n phong ki?n Trung Qu?c ?? chú tr?ng xay d?ng c?u ???ng, vì s? k?t n?i t?o ?i?u ki?n thu?n l?i cho dòng ng??i, hàng hóa và c? tài s?n. Nh?ng ch? m?t s? ít tri?u ??i có ?? kh? n?ng ?? xay d?ng kênh ?ào v?n ?òi h?i m?t l??ng l?n lao ??ng và kh? n?ng làm ch? c?ng ngh?.

   H?n 2.200 n?m tr??c, d??i tri?u ??i nhà T?n, T?n Th?y Hoàng - hoàng ?? ??u tiên c?a Trung Qu?c - ?? cho xay d?ng Kênh ?ào Linh C? dài 36,4 km. D? án l?n c?a T?n Th?y Hoàng ?? k?t n?i s?ng T??ng ? t?nh H? Nam - m?t nhánh c?a s?ng D??ng T? dài 6.300 km - và s?ng Li ?  Qu?ng Tay, phía nam Trung Qu?c.

   C?ng trình này sau này ???c phát tri?n thành ??i V?n Hà dài 1.800 km – ???c c?ng nh?n là Di s?n Th? gi?i c?a UNESCO. ??i V?n Hà ???c hoàn thành h?n 700 n?m tr??c, d??i tri?u ??i nhà Nguyên, nh?m m?c ?i?ch k?t n?i trung tam th??ng m?i Hàng Chau ? phía ??ng Trung Qu?c và th? ?? B?c Kinh.

   Cho ??n hi?n t?i, khi Kênh ?ào Bình L?c b?t ??u ???c xay d?ng, ?? kh?ng có kênh ?ào nào khác ???c xay m?i ? Trung Qu?c.

   Theo ?ng H? Hoa Bình, tuy?n ???ng th?y n?i ??a ph?c v? th??ng m?i trong n??c và qu?c t? c?a Trung Qu?c hi?n ch? có hai l?i ?i ra bi?n là C?a kh?u D??ng T? và C?a kh?u Chau Giang. Nh?ng c?a kh?u này phù h?p h?n cho th??ng m?i n?i ??a gi?a các khu v?c phía ??ng, Trung và Tay c?a Trung Qu?c, c?ng nh? th??ng m?i qu?c t? gi?a Trung Qu?c v?i các n??c khác ? ??ng B?c á, B?c và Nam M?.

   Tuy nhiên, Trung Qu?c v?n thi?u các lu?ng v?n t?i th?y gi?a các t?nh mi?n Trung, mi?n Tay v?i các t?nh ven bi?n Tay Nam, c?ng nh? gi?a Trung Qu??c v?i các n??c ASEAN, ch?a ?áp ?ng t?t nhu c?u giao th??ng qu?c t? ngày càng t?ng gi?a các t?nh mi?n Trung, mi?n Tay Trung Qu?c v?i các n??c ASEAN.

   ?ng H? Hoa Bình ?ánh giá, vi?c xay d?ng Kênh ?ào Bình L?c ???c k? v?ng s? m? ra m?t tuy?n ???ng th?y thu?n l?i cho giao th??ng gi?a Trung Qu?c và ASEAN, thúc ??y h?p tác kinh t? th??ng m?i gi?a Trung Qu?c và các n??c ASEAN phát tri?n toàn di?n.

   ASEAN - v?i dan s? 600 tri?u ng??i - ?? và ?ang là ??i tác th??ng m?i l?n nh?t c?a Trung Qu?c. Trung Qu??c ?? t?ng c??ng h?p tác song ph??ng v?i c? ch? ??i tho?i th??ng niên, Sáng ki?n “Vành ?ai và Con ???ng” và Hi?p ??nh ??i tác Kinh t? Toàn di?n Khu v?c (RCEP) g?m 15 thành viên, bao g?m Trung Qu?c, ASEAN, Hàn Qu?c, Nh?t B?n, úc và New Zealand.

   Trong các cu?c g?p v?i Ngo?i tr??ng các n??c ASEAN t?i Jakarta (Indonesia) h?i ??u tháng 7/2023, ?y viên B? Chính tr?, Ch? nhi?m V?n phòng ?y ban C?ng tác ??i ngo?i Trung ??ng ??ng C?ng s?n Trung Qu?c V??ng Ngh?  ?? kêu g?i h?p tác toàn di?n ?? làm sau s?c h?n quan h? ??i tác chi?n l??c song ph??ng và xay d?ng c??ng ???ng cu?ng chung va?n mê?nh cu?a nhan loa?i. Hai bên ?? t? ch?c ba vòng ?àm phán k? t? tháng 2/2023 ?? c?p nh?t th?a thu?n th??ng m?i t? do hi?n có, góp ph?n làm t?ng l?u l??ng trao ??i v? ng??i và hàng hóa.

   D? án sau khi hoàn thành d? ki?n có th? v?n chuy?n 108 tri?u t?n hàng hóa vào n?m 2035 và 130 tri?u t?n vào n?m 2050. Nó s? cho phép các tàu container ho?c tàu ch? hàng r?i ?i t? thành ph? th? ph? Nam Ninh c?a Qu?ng Tay, Trung Qu?c ??n Vi?t Nam, Malaysia, Singapore, Indonesia và các n??c ??ng Nam á khác trong vài tu?n.

   Trao ??i v?i chúng t?i, ?ng H? Hoa Bình nh?n ??nh: “V?i vi?c th?c thi ??y ?? RCEP, giao th??ng gi?a Trung Qu?c và Vi?t Nam s? tr? nên th??ng xuyên h?n, ??ng th?i vi?c th?c hi?n các ?u ??i v? thu? quan và quy t?c xu?t x? s? tao hi?u ?ng thúc ??y sáng t?o th??ng m?i và nh??ng quy?n th??ng m?i, góp ph?n m? r?ng quy m? th??ng m?i.”

   ?ng bày t? k? v?ng, t?n d?ng c? h?i t? RCEP, vi?c xay d?ng Kênh ?ào Bình L?c s? góp ph?n thi?t l?p chu?i s?n xu?t và chu?i cung ?ng m?i gi?a Trung Qu?c v?i Vi?t Nam, c?ng nh? các n??c ASEAN khác, m? r?ng h?n n?a danh m?c các m?t hàng mi?n thu?, ph?n ??u c?t gi?m thu? ??i v?i ? t? và ph? tùng ? t?, xe máy, hóa ch?t, c? ?i?n và s?n ph?m gang thép… ? hai n??c.

   秋霞手机夜欧美成年理伦_男人香蕉网国产精品999_又硬又粗进去好爽免费_国产做A爱免费视频在线观看
   <th id="xkoj9"></th>

   1.